Nowotwory płuca i opłucnej oraz śródpiersia

Protokół Status rekrutacji Opis Badania Link clinicaltrials.gov Sponsor badania Eudra CT number
JNJ-42756493 CAN2002 otwarta A Phase 2 Study of Erdafitinib in Subjects With Advanced Solid Tumors and FGFR Gene Alterations. szczegóły JANSSEN 2019-002113-19
AMG404 / 20180143 otwarta Badanie fazy I oceniajace bezpieczeństwo, tolerancję, farmakokinetykę i farmakodynamikę preparatu AMG 404 – przeciwciała skierowanego przeciwko receptorowi programowanej śmierci (PD-1) u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi. szczegóły AMGEN
INCMGA0012-203 otwarta Badanie II fazy preparatu INCMGA00012 (inhibitora PD-1) u pacjentów z wybranymi guzami litymi (POD1UM-203). Guzy lite. szczegóły INCYTE CORPORATION
01FGFR2018 otwarta Wieloośrodkowe otwarte badanie I fazy; badanie eskalacji dawki w celu oceny bezpieczeństwa, tolerancji i farmakokinetyki doustnej CPL304110 u dorosłych osób z zaawansowanymi nowotworami stałymi. szczegóły CELON
CLXH424X2102 otwarta (BRAF+) A Phase Ib, open-label, multicenter study of oral LXH254- centric combinations in adult patients with advanced or metastatic KRAS or BRAF mutant Non-Small Cell Lung Cancer or NRAS mutant melanoma. szczegóły NOVARTIS 2016-004293-18
MSD 7339-007 otwarta A Phase 2 Study of Olaparib in Combination With Pembrolizumab in Participants With Previously Treated, Homologous Recombination Repair Mutation (HRRm) and/or Homologous Recombination Deficiency (HRD)-Positive Advanced Cancer. szczegóły MERCK
CA209-848 wstrzymana Randomizowane, otwarte badanie Fazą 2 Niwolumabu w skojarzeniu z Ipilimumabem lub Niwolumabem w monoterapii u pacjentów z zaawansowanym nowotworem lub z przerzutami. szczegóły BMS 2016-002898-35
Debio 1347-201 wstrzymana Badanie II fazy metoda koszykową dotyczace stosowania selektywnego doustnego inhibitora pan-FGFR Debio 1347 u pacjentów z guzami litymi z fuzją FGFR1, FGFR2 albo FGFR3. szczegóły DEBIOPHARM 2018-003584-53
CP-MGD 019-01 (TYDE) wkrótce A Phase 1, First-in-Human, Open-Label, Dose Escalation and Cohort Expansion Study of MGD019, a Bispecific DART® Protein Binding PD-1 and CTLA-4 in Patients with Unresectable or Metastatic Neoplasms. MACROGENICS
LOXO-RET-18037 (LIBRETTO-201) wkrótce (RET +) A Multi-Center Expanded Access Program (EAP) for the Treatment of Patients with Locally Advanced or Metastatic Solid Tumors with Rearranged During Transfection (RET) Activation (LIBRETTO-201). LOXO ONCOLOGY
BI 1381.2 zakończona Otwarte badanie I fazy mające na celu ustalenie optymalnej dawki BI754111 w skojarzeniu z BI754091 u chorych z zaawansowanymi nowotworami złosliwymi o charakterze zmian litych zpóźniejszą ocena w kohortach z poszerzenia stosowania wybranej dawki skojarzenia u chorych z rakiem niedrobnokomórkowym płuca i innymi guzami litymi. szczegóły BOEHRINGER INGELHEIM 2017-005042-29
CP-MGD013-01 zakończona Badanie MGD013, Bispecific binding DART® Protein PD-1 i LAG-3 u pacjentów z nieresekcyjnym lub przerzutowymi nowotworami. szczegóły MACROGENICS
CA209-8KX zakończona Badanie I/II fazy z otwartą próbą, prowadzona na różnych typach nowotworów, które będzie oceniało PK, bezpieczeństwo i tolerancję niwolumabu podawanego podskórnie (SC) wraz z lub bez rekombinowanej ludzkiej hialuronidazy PH20 (rHuPH20) u pacjentów z jednym z pięciu typów zaawansowania lub przerzutowych nowotworów, w przypadku których dopuszczone jest leczenie niwolumabem w monoterapii rHuPH20 nasila przenikanie podskórne podanego płynu, pozwalając na skrócenie czasu podawania. szczegóły BMS 2018-001585-42
B8011001 zakończona Prowadzone metodą otwrtej próby badanie fazy 1 obejmujące etapy zwiększania dawki oraz poszerzenia grupy badanej, oceniające stosowanie produktu PF 06801591 u pacjentów z czerniakiem, rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi, rakiem jajnika, mięsakiem, niedrobnokomórkowym rakiem płuc, rakiem urotelialnym lub innymi guzami litymi w stadium zaawansowania miejscowego lub rozsiewu nowotworowego. szczegóły PFIZER 2016-003314-27
B9991004 zakończona Badanie otwrte fazy 1B/2 oceniające bezpieczeństwo, aktywność kliniczną, farmakokinetykę i farmakodynamikę avelumabu (MSB0010718C) w skojarzeniu z innymi immunoterapiami nowotworów u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami złośliwymi. szczegóły PFIZER 2015-002552-27
B9991027 zakończona Badanie kliniczne 2fazy prowadzone jako próba otwarta mające na celu ocenę bezpieczeństwa i aktywności klinicznej awelumabu stosowanego w połączeniu z aksytynibem u chorych leczonych wcześniej na zaawansowanego lub przerzutowego nniedrobnokomórkowego raka płuca lub u wcześniej nieleczonych i nie kwalifikujących się do zastosowania cisplatyny chorych na raka urotelialnego . szczegóły PFIZER 2017-004345-24
CA017-003 zakończona Badanie kliniczne fazy 1/2a oceniające leczenie BMS-986205 podawane w skojarzeniu z niwolumabem (przeciwciałem monoklonalnym anty PD-1) i w skojarzeniu z niwolumabem oraz ipilimumabem (przeciwciałem monoklonalnym anty CTLA-4) pacjentom z zaawansowanymi nowotworami złośliwymi. szczegóły BMS 2015-004914-79
BP40234 zakończona A Phase 1, First-in-Human, Open-Label, Dose Escalation and Cohort Expansion Study of MGD019, a Bispecific DART® Protein Binding PD-1 and CTLA-4 in Patients with Unresectable or Metastatic Neoplasms. szczegóły ROCHE 2017-003182-94
CPDR001X2101 zakończona Wieloośrodkowe badanie fazy I/II, oceniające bezpieczeństwo i skuteczność preparatu PDR001 podawanego pacjentom z zaawansowanymi chorobami nowotworowymi. szczegóły NOVARTIS 2014-003929-17
BP40657 zakończona Dwuczęściowe badanie fazy 1b/2 oceniające farmakokinetykę, skuteczność i bezpieczeństwo stososwania atezolizumabu podawanego podskórnie u pacjentów z rozpoznaniem niedrobnokomórkkowego raka płuca w stopniu IV. szczegóły ROCHE
CK-301-101 zakończona Otwarte badanie fazy 1/2 mające na celu ocenę bezpieczeństwa, farmakokinetyki i skuteczności rosnących dawek doustnego produktu CK-101 u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi. szczegóły CHECKPOINT THERAPEUTICS
MSD 4830-001 zakończona A Phase 1 Open Label, Multi-Arm, Multicenter Study of MK-4830 as Monotherapy and in Combination With Pembrolizumab for Participants With Advanced Solid Tumors. szczegóły MERCK