Nowotwory układu pokarmowego

Protokół Status rekrutacji Opis Badania Link clinicaltrials.gov Sponsor badania Eudra CT number
BI-1336-0011 otwarta (rak wątroby) An open label phase Ib study to test different doses of BI 836880 combined with BI 754091 in patients with advanced non-small cell lung cancer followed by other types of advanced solid tumours szczegóły BOEHRINGER INGELHEIM 2017-001378-41
MEN1611-01 otwarta (rak jelita grubego) Wieloośrodkowe badanie fazy Ib, prowadzone metodą otwartej próby ze stopniowym zwiększaniem dawki, dotyczące stosowania MEN1611, inhibitora PI3K, w skojarzeniu z trastuzumabem i fulwestrantem albo bez niego, u pacjentów z miejscowo nawracającą nieresekcyjną (zaawansowaną) albo przerzutową (z/p) postacią HER2 dodatniego raka piersi z mutacją genu PIK3CA, u których doszło do progresji po zastosowaniu leczenia skierowanego przeciwko HER2. szczegóły Menarini Ricerche 2017-004631-36
ODO-TE-S103 zakończona Wieloośrodkowe badanie fazy I prowadzone metodą otwartej próby bez randomizacji dotyczące skutków upośledzenia czynności wątroby w przypadku stosowania tesetakselu u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi ODONATE THERAPEUTICS 2020-000038-16
BP41628 otwarta (rak żołądka) WIELOOŚRODKOWE, RANDOMIZOWANE, PROWADZONE METODĄ OTWARTEJ PRÓBY, BADANIE FAZY 1A/1B OCENIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA I AKTYWNOŚĆ PRZECIWNOWOTWOROWĄ ESKALOWANEJ I ROZSZERZONEJ DAWKI PRODUKTU RO7284755, WARIANTU IMMUNOCYTOKINY IL-2 (IL-2V) SKIEROWANEGO W PD-1, STOSOWANEGO W MONOTERAPII LUB W SKOJARZENIU Z ATEZOLIZUMABEM U PACJENTÓW Z ZAAWANSOWANYMI I/LUB PRZERZUTOWYMI GUZAMI LITYMI szczegóły ROCHE 2019-004022-25
JNJ-42756493 CAN2002 otwarta A Phase 2 Study of Erdafitinib in Subjects With Advanced Solid Tumors and FGFR Gene Alterations. szczegóły JANSSEN 2019-002113-19
01FGFR2018 otwarta Wieloośrodkowe otwarte badanie I fazy; badanie eskalacji dawki w celu oceny bezpieczeństwa, tolerancji i farmakokinetyki doustnej CPL304110 u dorosłych osób z zaawansowanymi nowotworami stałymi. szczegóły CELON
AMG404 / 20180143 otwarta Badanie fazy I oceniajace bezpieczeństwo, tolerancję, farmakokinetykę i farmakodynamikę preparatu AMG 404 – przeciwciała skierowanego przeciwko receptorowi programowanej śmierci (PD-1) u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi. szczegóły AMGEN
CA209-848 wstrzymana Randomizowane, otwarte badanie Fazą 2 Niwolumabu w skojarzeniu z Ipilimumabem lub Niwolumabem w monoterapii u pacjentów z zaawansowanym nowotworem lub z przerzutami. szczegóły BMS 2016-002898-35
LOXO-RET-18037 (LIBRETTO-201) otwarta (RET+) A Multi-Center Expanded Access Program (EAP) for the Treatment of Patients with Locally Advanced or Metastatic Solid Tumors with Rearranged During Transfection (RET) Activation (LIBRETTO-201). LOXO ONCOLOGY
ODO-TE-S101 zakończona Prowadzone metodą otwartej próby badanie oceniające wpływ tesetakselu na skorygowany odstęp QT oraz wpływ pokarmu, itrakonazolu i ryfampiny na farmakokinetykę tesetakselu u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi ODONATE THERAPEUTICS 2019-004311-31
B9991040 zakończona „Badanie fazy Ib/II mające na celu ocenę bezpieczeństwa stosowania i aktywności klinicznej awelumabu w skojarzeniu z bempegaldesleukiną (NKTR-214) z talazoparibem lub enzalutamidem lub bez talazoparibu lub enzalutamidu u uczestników z miejscowo zaawansowanymi lub przerzutowymi guzami litymi Leczenie skojarzone A: awelumab + bempegaldesleukina (NKTR-214) w leczeniu nawracającego miejscowo (niekwalifikującego się do leczenia z zamiarem wyleczenia)lub dającego przerzuty raka płaskonabłonkowego głowy i szyi (squamous cell carcinoma of the head and neck, 1L SCCHN).” szczegóły PFIZER 2019-001358-24
MSD 7339-007 zakończona A Phase 2 Study of Olaparib in Combination With Pembrolizumab in Participants With Previously Treated, Homologous Recombination Repair Mutation (HRRm) and/or Homologous Recombination Deficiency (HRD)-Positive Advanced Cancer. szczegóły MERCK
Debio 1347-201 zakończona Badanie II fazy metoda koszykową dotyczace stosowania selektywnego doustnego inhibitora pan-FGFR Debio 1347 u pacjentów z guzami litymi z fuzją FGFR1, FGFR2 albo FGFR3. szczegóły DEBIOPHARM 2018-003584-53
CP-MGD013-01 zakończona Badanie MGD013, Bispecific binding DART® Protein PD-1 i LAG-3 u pacjentów z nieresekcyjnym lub przerzutowymi nowotworami. szczegóły MACROGENICS
JNJ-6372328 LUC1001 zakończona Otwarte badanie fazy 1/2 po raz pierwszy u ludzi mające na celu ocenę bezpieczeństwa, farmakokinetyki, farmakodynamiki oraz aktywności kilinicznej preparatu JNJ-63723283, przeciwciała monoklonalnego anty-PD-1 u pacjentó z zaawansowanymi nowotworami. szczegóły JANSSEN 2016-002017-22
BLU-285-1101 zakończona Badanie 1 fazy preparatu BLU-285 stosowanego u pacjentów z nowotworami podścieliska przewodu pokarmowego i innymi postaciami nawrotowych, opornych na leczenie nowotworów guzów litych. szczegóły BLUEPRINT
BP40234 zakończona Badanie wieloośrodkjowe fazy 2 prowadzone metodą otwartej próby, oceniające aktywność terapeutyczną cząsteczki RO6874281, immunocytokiny składającej się z wariantu interleukiny 2 (IL-2V) skierowanej przeciwko białku aktywującemu fibroblasty Alfa (FAP), w skojarzeniu z atezolizumabem (anty PD-L1), podawanym dożylnie u pacjentów z zaawansowanym i/lub przerzutowymi guzami litymi. szczegóły ROCHE 2017-003182-94
CP-MGA012-01 SOLID zakończona Badanie fazy 1 dotyczące oceny bezpieczeństwa, tolerancji i profilu farmakokinetycznego badanego produktu leczniczego MGA012 u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi. szczegóły KCR
CK-301-101 zakończona Otwarte badanie fazy 1/2 mające na celu ocenę bezpieczeństwa, farmakokinetyki i skuteczności rosnących dawek doustnego produktu CK-101 u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi. szczegóły CHECKPOINT THERAPEUTICS
MK-4280-001 zakończona Badanie I fazy z zastosowaniem MK-4280 w monoterapii oraz w skojarzeniu z pembrolizumabem u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi. szczegóły MERCK 2017-001464-38